امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

علیم یارمحمدی

زاهدان
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش مهر سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 2 روز 05 ساعت 11 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن