امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

علی وقف چی

زنجان و طارم
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش مهر سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 3 روز 03 ساعت 02 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن