امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

احد آزادی خواه

ملایر
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 3 ساعت 37 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 1 روز

حضورو غیاب صحن

حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 روز 03 ساعت 47 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 65.38%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 26
تعداد مشارکت در رای گیری 17
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 95.92%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 49
تعداد مشارکت در رای گیری 47