امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
زهرا سعیدی مبارکه
مباركه

نمایش گزارش
فاطمه سعیدی
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
محمد اسماعیل سعیدی
تبريز و آذرشهر و اسكو

نمایش گزارش
ابوالفضل سروش
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
سیده حمیده زرآبادی
قزوين و آبيك و البرز

نمایش گزارش
اکبر رنجبرزاده
اسدآباد

نمایش گزارش
عبداله رضیان
قائم شهر ،سوادكوه ،جويبار سیمرغ و سوادکوه شمالی

نمایش گزارش
محمدابراهیم رضائی
خمين

نمایش گزارش

صفحه 7 از 12