امروز : 1399/03/13

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات
ابوالفضل سروش
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
فاطمه سعیدی
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
محمد اسماعیل سعیدی
تبريز و آذرشهر و اسكو

نمایش گزارش
زهرا سعیدی مبارکه
مباركه

نمایش گزارش
حسن سلیمانی
كنگاور و صحنه و هرسين

نمایش گزارش
اصغر سلیمی
سميرم

نمایش گزارش
طیبه سیاوشی شاه عنایتی
تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

نمایش گزارش
شمس اله شریعت نژاد
تنکابن، رامسر و عباس آباد

نمایش گزارش

صفحه 6 از 12