امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

سیدهادی بهادری

آذربایجان غربی

اروميه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

شمس اله شریعت نژاد

مازندران

تنکابن، رامسر و عباس آباد

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

شهاب نادری

کرمانشاه

پاوه، جوانرود، ثلاث باباجاني، روانسر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

شهروز برزگر کلشانی

آذربایجان غربی

سلماس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صدیف بدری

اردبیل

اردبيل و نمين و نير و سرعين

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

طیبه سیاوشی شاه عنایتی

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

عباسعلی پوربافرانی

اصفهان

نائين و خور و بيابانك

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

عبدالحمید خدری

بوشهر

بوشهر و گناوه و ديلم

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

عبدالرضا مصری

کرمانشاه

كرمانشاه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

عبداله رضیان

مازندران

قائم شهر ،سوادكوه ،جويبار سیمرغ و سوادکوه شمالی

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 5 از 8