امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

حسینعلی حاجی

اصفهان

شاهين شهر و ميمه و برخوار

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حسینعلی شهریاری

سیستان و بلوچستان

زاهدان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حمید بنائی

خراسان رضوی

گناباد و بجستان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حمید گرمابی

خراسان رضوی

نيشابور و فيروزه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

اصفهان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

رضا انصاری

فارس

داراب و زرين دشت

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

روح اله بابائی صالح

قزوین

بوئين زهرا و آوج

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

روح اله حضرت پورطلاتپه

آذربایجان غربی

اروميه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

زهرا سعیدی مبارکه

اصفهان

مباركه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

سکینه الماسی

بوشهر

دیر، کنگان وجم و عسلویه

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 3 از 8