امروز : 1399/04/16

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

هادی قوامی

خراسان شمالی

اسفراين

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

یحیی کمالی پور

کرمان

جيرفت و عنبر آباد

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

یوناتن بت کلیا

اقلیت دینی

مسيحيان آشوري و كلداني

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 9 از 9