امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

حسن سلیمانی

كنگاور و صحنه و هرسين
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 روز
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 4 ساعت 09 دقیقه

حضورو غیاب صحن