امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

علیم یارمحمدی

سیستان و بلوچستان - زاهدان
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 3 ساعت 52 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0