امروز : 1398/04/06

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

علی وقف چی

زنجان و طارم
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 2 روز 01 ساعت 09 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 2 روز

حضورو غیاب صحن