امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;

اطلاعات شفافیت عملکرد نمایندگان به صورت داوطلبانه و بنا به درخواست نمایندگان منتشر می گردد.

جستجو بر اساس نام و استان:

نماینده موضوع گزارشات

نادر قاضی پور

آذربایجان غربی

اروميه

نمایش گزارش

هادی قوامی

خراسان شمالی

اسفراين

نمایش گزارش

یحیی کمالی پور

کرمان

جيرفت و عنبر آباد

نمایش گزارش

یوناتن بت کلیا

اقلیت دینی

مسيحيان آشوري و كلداني

نمایش گزارش

صفحه 12 از 12