امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

ابوالفضل حسن بیگی

سمنان

دامغان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

ابوالفضل حسن بیگی

سمنان

دامغان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

ابوالفضل سروش

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

ابوالفضل سروش

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احد آزادی خواه

همدان

ملایر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احد آزادی خواه

همدان

ملایر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احد آزادی خواه

همدان

ملایر

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احمد امیر آبادی فراهانی

قم

قم

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احمد امیر آبادی فراهانی

قم

قم

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

احمد سالک کاشانی

اصفهان

اصفهان

حضور و غیاب صحن و کمیسیون نمایش گزارش

صفحه 1 از 16