امروز : 1397/10/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

;
جستجو بر اساس نام و استان:
نماینده موضوع گزارشات

ابوالفضل حسن بیگی

سمنان

دامغان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

ابوالفضل حسن بیگی

سمنان

دامغان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

ابوالفضل سروش

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

ابوالفضل سروش

تهران

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احد آزادی خواه

همدان

ملایر

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احد آزادی خواه

همدان

ملایر

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احمد امیر آبادی فراهانی

قم

قم

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احمد امیر آبادی فراهانی

قم

قم

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احمد سالک کاشانی

اصفهان

اصفهان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

احمد سالک کاشانی

اصفهان

اصفهان

مشارکت در رای گیری های صحن نمایش گزارش

صفحه 1 از 17