امروز : 1399/06/29

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

حمیدرضا فولادگر

اصفهان
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 ساعت
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 2 روز 02 ساعت 22 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 88.24%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 34
تعداد مشارکت در رای گیری 30
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 89.8%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 49
تعداد مشارکت در رای گیری 44
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش بهمن سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 90.12%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 172
تعداد مشارکت در رای گیری 155
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش بهمن سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 روز 05 ساعت 56 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 2 ساعت 53 دقیقه

حضورو غیاب صحن

حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش اسفند ماه 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 2 روز 01 ساعت 52 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش فروردین سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 3 ساعت 31 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش فروردین سال 1398
درصد مشارکت در رای گیری 85.11%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 94
تعداد مشارکت در رای گیری 80
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش اردیبهشت سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 روز 44 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن