امروز : 1398/09/24

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

احمد علی رضا بیگی

تبريز و آذرشهر و اسكو
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 24 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 91.89%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 37
تعداد مشارکت در رای گیری 34
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 100%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 67
تعداد مشارکت در رای گیری 67
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 ساعت 41 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش مرداد سال 1398
درصد مشارکت در رای گیری 94.29%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 70
تعداد مشارکت در رای گیری 66
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش مرداد سال 1398
غیبت 4 ساعت 16 دقیقه
مرخصی استحقاقی 0
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش شهریور سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 3 ساعت 07 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش شهریور سال 1398
درصد مشارکت در رای گیری 97.55%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 367
تعداد مشارکت در رای گیری 358
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش مهر سال 1398
درصد مشارکت در رای گیری 94.41%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 143
تعداد مشارکت در رای گیری 135
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش مهر سال 1398
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 5 ساعت 03 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن