امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

اکبر رنجبرزاده

اسدآباد
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 56 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 1 روز 04 ساعت 16 دقیقه

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 92.31%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 26
تعداد مشارکت در رای گیری 24
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 82.26%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 62
تعداد مشارکت در رای گیری 51
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 38 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 1 ساعت 04 دقیقه

حضورو غیاب صحن