امروز : 1398/06/28

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

سیده فاطمه ذوالقدر

تهران، شميرانات، ری، اسلامشهر و پردیس