امروز : 1398/06/04

مجلس شورای اسلامی

وبگاه شفافیت داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نام و نام خانوادگی نماینده
حوزه انتخابیه

ابوالفضل حسن بیگی

دامغان
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 1 روز 07 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 0

حضورو غیاب صحن

مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آبان سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 23.33%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 30
تعداد مشارکت در رای گیری 7
مشارکت در رای گیری های صحن
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
درصد مشارکت در رای گیری 20%
تعداد رای گیری ها در زمان حضور 50
تعداد مشارکت در رای گیری 10
حضور و غیاب صحن و کمیسیون
بازه زمانی گزارش آذر سال 1397
غیبت 0
مرخصی استحقاقی 4 ساعت 04 دقیقه
مرخصی بدون حقوق 0
مرخصی استعلاجی 0
ماموریت 2 روز

حضورو غیاب صحن